menu1 menu2 menu3 menu4 menu5 menu6
 
 
 
Dr.Tóth T.Tibor Ügyvédi Iroda1081 Budapest,Kun utca 4.II/23. (Erkel Ház, bejárat az Alföldi utca felől)
 
„Tevékenységünk alapjának a mai gyorsan mo­der­ni­zá­ló­dó világ­ban is azon ha­gyo­má­nyos értékeket tekintjük, mint a meg­bíz­ha­tó­ság, mun­kánk ala­pos­sága és lel­ki­is­me­re­tes­sége, vala­mint a hosszú távon nyújtott, magas színvona­lú szolgáltatás” 
Az iroda bemutatása
main_pic Az Ügyvédi Iroda 2000-ben alakult, egy hasonló profilú ügyvédi irodából történő kiválás útján.

Az ügyvédi iroda alapításától kezdve elsőd­legesen polgári jogi és gazdasági jogi terü­leteken tevékenykedik

Ügyfelei tekintetében meg­ha­tá­ro­zó arányban vannak jelen a szállítmányo­zási, fuva­rozási, lo­gisz­ti­kai szektorban te­vé­keny­ke­dő vállalatok.

E körben ügyfeleink között tudhatunk néhány mul­ti­na­ci­oná­lis nagyvállalatot, valamint több magyar középvállalkozást és kisebb társaságot.

Az iroda angol és német nyelven is nyújt szolgáltatást.